SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
       HỘI TRƯỞNG HỘI PHHS                   HIỆU TRƯỞNG           CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN    
      NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU             TRẦN THỊ BÍCH THỦY
 
                 PHƯƠNG THÚY
 
 
 
 
           
         
  HỘI P.HỘI PH        TK BAN ĐD           TR.BAN NỮ CÔNG        TR.BAN TTND
NG T THANH XUÂN   LÊ T HÔNG NHIÊN           ĐINH T NGỌC THƠ    ĐẶNG THÚY LINH
         
         
       H.PHÓ CHUYÊN MÔM    H.PHÓ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
     TRẦN THỊ THÚY OANH      LĂNG THỊ KIM BẠCH  
 
 
      TỔ KHỐI TR. KHỐI CHỒI               KẾ TOÁN TRƯỞNG   TỔ KHỐI TR. KHỐI LÁ CẢI CÁCH
           THÁI HÔNG ĐÀO
 
        NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN
 
                BẠCH THU HỒNG
 
 
 
 
          GV KHỐI MẦM - CHỒI            NHÂN VIÊN VĂN THƯ             GV KHỐI LÁ - GHÉP
1. NGUYỄN THANH HẰNG  N.Trẻ         NGUYỄN THỊ MINH TRÂM
 
    1. BẠCH THU HỒNG  
2. PHAN THANH THỦY       Mầm 1   2. MĂ NGỌC DUY  
3. NG T HỒNG LƯỢM         Mầm 2   3. ĐẶNG THÚY LINH  
4. ĐINH T NGỌC THƠ        Chồi 1              NHÂN VIÊN BẢO VỆ   4. VƠ PHƯƠNG THÚY
5. HOÀNG THỊ HẠNH          Chồi 2              NGUYỄN VĂN PHƯỚC   5. ĐẶNG T KIM HOÀNG
6. LÊ T KIM MẾN                  Chồi 3  
 
  6. PHẠM NGỌC TIÊN 
7. THÁI HỒNG ĐÀO             Chồi 4   7. NGUYỄN T THÙY LINH
8. ĐẶNG THỊ HOA                Chồi 5        NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG   8. ĐẶNG CẨM THÚY  
          ĐẶNG THỊ LỆ DUYÊN  
 
 
 
 
             NHÂN VIÊN TẠP VỤ  
               ĐẶNG THỊ LỆ QUYÊN