PH̉NG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG

        TRƯỜNG MẪU GIÁO THƯỜNG THẠNH

                                ---š

 

H̀NH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

2017 – 2018