Ban gim khảo hội thi

Phn thi tiểu phẩm của c, phụ huynh v b

 

Phần thi trả lời cu hỏi của phụ huynh

 

Pht thưởng cho b

 

Trao giải cho phụ huynh