SỞ Y TẾ TP.CẦN THƠ                    CỘNG HOΐ XΓ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTYTDP QUẬN CΑI RĂNG                              Độc lập - Tự do- Hạnh phϊc

 


                             

  Cαi Răng, ngΰy        thαng       năm 2013

 

HỌC ĐƯỜNG BIΚN BẢN GIΑM SΑT CHƯƠNG TRΜNH NHA

 TẠI TRƯỜNG HỌC

 

Thời gian giαm sαt lϊc:……..giờ…….ngΰy…….thαng…….năm 2013

 

-Thΰnh phần đoΰn giαm sαt cσ:

1/ ……………………………………………………………….

2/ ……………………………………………………………….

3/ ……………………………………………………………….

 

 - Về phνa nhΰ trường cσ:

1/ ……………………………………………………………….

2/ ……………………………………………………………….

3/ ……………………………………………………………….

 

I.MỘT SỐ THΤNG TIN VỀ TRƯỜNG:

1. Tổng số cαn bộ cτng nhβn viκn:……………/ số giαo viκn:…………….

2. Tổng số học sinh:………/ số lớp:…….. Lớp sαng:...….. Lớp chiều…....

3. Cαn bộ phụ trαch học đường:……………………………………………

  

    II. NỘI DUNG GIΑM SΑT:

1.     Nội dung 1 (Giαo dục nha khoa):

Cσ lịch GDNK 2 tiết/học kỳ:            Đầy đủ:        Khτng đủ:        Khτng cσ:      

Cσ tΰi liệu vΰ giαo cụ GDNK:          Đầy đủ:        Khτng đủ:        Khτng cσ:      

Bảo quản tΰi liệu GDNK:                 Tốt:              Chưa tốt:          Khτng tốt:

 

2.     NỘI DUNG II (Chảy răng vΰ sϊc miệng với fluor):        

Bΰn chảy nhựa:                                Đầy đủ:        Khτng đủ:        Khτng cσ:

Fluor:                                               Đầy đủ:        Khτng đủ:        Khτng cσ:

Ly, xτ, ca, chung:                            Đầy đủ:        Khτng đủ:        Khτng cσ:

Bảo quản dụng cụ:                          Tốt:              Chưa tốt:          Khτng tốt:

Thực hΰnh:                                      Tốt:              Chưa tốt:          Khτng tốt:

 

3.     NỘI DUNG III (Khαm phαt hiện sβu răng):

Cσ tổ chức khαm răng cho HS:            Cσ:                        Khτng cσ:

Cσ hồ sơ nha bạ cho HS:                             Cσ:                        Khτng cσ:

Thực hΰnh:                                      Tốt:              Chưa tốt:          Khτng tốt:

 

 

4.     NỘI DUNG IV (Nhổ vΰ trαm răng phςng ngừa):

Cσ phςng điều trị nha cố định: :          Cσ:                        Khτng cσ:

Cσ thực hiện nhổ/trαm răng cho HS:             Cσ:                        Khτng cσ:

 

III. NHẬN XΙT CỦA NHΐ TRƯỜNG:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

IV. ĐΑNH GIΑ CỦA ĐOΐN GIΑM SΑT:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

         

TM. ĐOΐN GIΑM SΑT                                               TM.BGH TRƯỜNG