PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

TRƯỜNG MG THƯỜNG THẠNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                                 

                                             Thường Thạnh, ngày 15 tháng 10  năm 2013

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

 Về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống, tai nạn,

 thương  tích trong cơ sở giáo dục mầm non

Năm học: 2012 - 2013

 


             Kính gởi:  - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng.

 

          - Đơn:  Trường Mẫu giáo Thường Thạnh.

          - Địa chỉ: Khu vực Thạnh Hoà Phường Thường Thạnh-Quận Cái Răng.

         

          Sau khi đơn vị Trường Mẫu giáo Thường Thạnh, tiếp nhận Thông tư 13/2010/TT- BGD ĐT, ngày 15 tháng 4 năm 2010, Thông tư Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2012 – 2013.

         

          Được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng.

 

          Tập thể Cán bộ Công chức, viên chức Trường Mẫu giáo Thường Thạnh đã thống nhất Bảng kiểm theo Quy định của Thông tư 13/2010/TT, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, và đăng ký trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục mầm non, năm học 2012 - 2013.

 

         

ĐĂNG KÝ: Trường học an toàn, phòng, chống, tại nạn thương tích trong nhà trường, năm học 2012 - 2013.

 

 

             TM. BCH-CĐCS                                    HIỆU TRƯỞNG

                    CTCĐ