PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG THƯỜNG THẠNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Số: 46/ KH-MGTT                                         Thường Thạnh, ngày 01 tháng 6 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Về việc sửa chữa cở sở vật chất năm học  2012 - 2013

 

 


- Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất của trường mẫu giáo Thường Thạnh.

 - Dựa trên tình hình thực tế về cơ sở vật chất của trường MG Thường Thạnh.

- Nay BGH trường MG Thường Thạnh lập kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất trong hè 2012 gồm các điểm như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

          - Trường Mẫu giáo Thường Thạnh các điểm lớp được phân bổ từng khu vực và tạm bợ phòng lớp trường Tiểu học và đất dân, nên nhà trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất.

 

          - Tổng số điểm lớp: 6 điểm/ 11 khu vực.

          - Tổng số phòng học: 8 phòng/ 15 nhóm lớp;

                            

1.     Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của các cấp lảnh đạo hổ trợ cây tol củ, nhằm giúp nhà trường kịp thời tu sửa cơ sở vật chất.

- BGH trường tiểu học tạo điều kiện tốt nhà trường mượn tạm các phòng học độc lập để huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu giao.

- Được sự quan tâm của hội phụ huynh học sinh đóng góp theo khả năng của gia đình.

- Qua đó nhà trường còn nhận được sự giúp đỡ của nhà mạnh thường quân nhà hảo tâm hổ trợ  1 phòng học kiên cố để mở lớp tại khu vực Thạnh Hòa.

 

2. Khó khăn: 

- Hiện nay trường MGTT còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất chưa có ổn định các lớp dạy nhờ nhà dân và trường tiểu học.

- Đầu năm nhà trường thuê mướn một phòng học nhà dân tại khu vực Yên Hạ, để chuẩn bị cho việc khai giảng năm học.

        - Vì vậy trong năm học 2012 - 2013 nhà trường tiến hành sửa chữa các điểm lớp như: Sửa và nâng cấp phòng học khu vực Phú Mỹ (Vàm Đình); Nâng cấp văn phòng; Xây nhà vệ sinh khu vực Thạnh Hòa; sửa hệ thống nước và nhà vệ sinh, xây bệ rửa tay, quét vôi để chuẩn bị cho năm học mới.

          - Gồm các điểm như Khu vực Bà Vèn; Khu vực Thạnh Hòa; Khu vực phú Mỹ, Vàm Đình;

II.  KẾ HOẠCH SỮA CHỮA:

1.     Sửa chữa nâng cấp phòng học khu vực Phú Mỹ ( Điểm Vàm Đình).

         - Dài: 8m5                      Rộng: 4m5;

          - Tổng diện tích: 33m75;

          - Tháo vỡ cây tol củ; Ghép lại sườn tol mới

          - Rào lưới B40 xung quanh phòng học;

          - Xây tô cao 1m 40; quét vôi.

          - Sửa la phong;

         

2.       Mở rộng và nâng cấp văn phòng làm việc khu vực Thạnh Hòa (Bà Đóng):

         - Đập mảng tường dài 6m;

         - Mở rộng 1m 4 xây mặt trước gắn cửa cái và cửa sổ;

          - Đóng la phong; láng xi măng hàng ba và sân: Rộng: 1m 2; Dài: 6m.

          Sửa đường dây điện văn phòng và hệ thống nước.

 

3.     Xây nhà vệ sinh khu vực thạnh hòa( Điểm Ông cửu.)

          - Xây mới ; Xây tô dài 1m 8; Rộng4m 5;

          - Đặt 2 bàn cầu    

4.     Quét vôi phòng học: 4 phòng:

- Quét vôi mặt trong mặt ngoài 4 phòng/ 04 lớp.

- Sơn cửa phòng học và sơn đồ chơi các kệ giá..

 

III.  KINH PHÍ ƯỚC TÍNH:

                   - Tổng vật tư: 35.000.000 đồng.

                   - Công thợ   :  12.000.000 đồng

                   * Tổng cộng: 47.000.000 đồng.

          ( Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu đồng chẵn).

 

         

          Trên đây là kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất của trường MG Thường Thạnh trong   năm 2012. Nhà trường sẽ tiến hành sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn, kịp khai giảng năm học mới.

 

Nơi nhận:                                                               

- Trình đến hiệu trưởng;                                                       HIỆU PHÓ CSVC

- Lưu v/p.

 

                        

 

 

                                                                                  Lăng Thị Kim Bạch